Home PROJEKT

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie PES i pobudzenie powstawania nowych inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej poprzez ich kompleksowe wsparcie merytoryczne takie jak umożliwienie bezpłatnego dostępu do usług prawnych i księgowych, szkolenia z dziedziny ES, rozwój partnerstw lokalnych subregionu południowego, wsparcie finansowe działań marketingowych, seminaria i wizyty studyjne.

Nabór do projektu jest ciągły, a usługi w projekcie bezpłatne. Zapraszamy do zgłaszania się.

 

Adresaci wsparcia LCeS:

 

A. Osoby fizyczne zagrożone wykluczeniem społecznym* – uczące się, pracujące lub zamieszkujące na terenie powiatów: buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego (w woj. świętokrzyskim).

Proponowane formy wsparcia:

Doradztwo indywidualne i grupowe:

1. prawne

2.  księgowo-podatkowe

3.  zawodowe

4. informatyczne

 

Szkolenia:


1 blok - Zakładanie Podmiotów Ekonomii Społecznej

 • 1. ABC stowarzyszeń i fundacji
 • 2. ABC spółdzielni socjalnych
 • 3. Biznesplan
 • 4. Pozyskiwanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • 5. Przygotowanie wniosku o pomoc.

2 blok - Prowadzenie działalności w obszarze Ekonomii Społecznej

 • 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • 2. Zarządzanie projektami (poziom podstawowy)
 • 3. Zarządzanie projektami (poziom zaawansowany)
 • 4. Zawiązywanie partnerstw i sieci lokalnych
 • 5. Komunikacja interpersonalna
 • 6. Przygotowanie wniosku – metodologia
 • 7. Księgowość w NGO
 • 8. Budowanie zespołu projektu (case study)
 • 9. Zarządzanie NGO - zagadnienia prawno-organizacyjne
 • 10. Organizacja w kontekście rozwoju jej pracowników

Wizyty studyjne, seminaria, debaty lokalne.

B. Podmioty Ekonomii Społecznej (PES) m. in. kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, kościelne osoby prawne, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz ich przedstawiciele (pracownicy, wolontariusze) – posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze ww. powiatów subregionu południowego województwa świętokrzyskiego.

Zakres wsparcia:

Doradztwo biznesowe w zakresie pozyskiwania przez PES zewnętrznych źródeł finansowania


Usługi doradcze:

 1. prawne
 2. księgowe
 3. marketingowe
 4. szkolenia


Odbiorcy działań projektowych:

C. Otoczenie Podmiotów Ekonomii Społecznej – samorządy lokalne szczebla gminnego i powiatowego oraz instytucje pomocy społecznej i instytucje rynku pracy; fundusze kapitałowe, grantodawcy, media, sektor biznesowy (przedsiębiorcy),

Zakres działań:

 • Popularyzacja wiedzy o roli sektora ekonomii społecznej
 • Spotkania partnerskie z ekspertami, upowszechnianie informacji o zadaniach LCeS
 • Wypracowanie lokalnych partnerstw i planów działań w obszarze ekonomii społecznej
 • Seminaria promujące powstałe partnerstwa
 • Wizyty studyjne dla przedstawicieli powstałych partnerstw (dobre praktyki ES).

 

Grupa Docelowa i Obszar Wsparcia:

Adresatami wsparcia w Projekcie jest 10 PES – ukierunkowanych na profesjonalizację i ekonomizację swojej działalności w obszarach eS, spełniających następujące kryteria:

1)    Posiadanie status PES;

2)    Siedziba, filia, oddział lub inna jednostka organizacyjna zlokalizowana na terenie powiatów buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego województwa świętokrzyskiego.

3)    W przypadku kiedy podmiot prowadzi działalność gospodarczą dodatkowo nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241, ze zm.);

4)    Określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu  do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006,);

Adresatami wsparcia w Projekcie są zainteresowane rozpoczęciem i prowadzeniem działalności w sektorze eS osoby fizyczne w wieku 18-59 lat (kobiety) oraz 18-64 lata (mężczyźni) – przebywające (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego): uczące się, pracujące lub zamieszkujące na terenie powiatów: buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego województwa świętokrzyskiego:

1)    25 osób oddelegowanych do udziału w Projekcie z ramienia 10 PES będących Uczestnikami Projektu, wymienionych w ust. 1 – w szczególności zatrudnionych  w tych PES;

2)    50 osób prywatnych (nie reprezentujących PES) zagrożonych wykluczeniem społecznym (bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz zatrudnione, w tym rolnicy) m. in. korzystający ze wsparcia instytucji pomocy  społecznej z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. O pomocy społeczne; niepełnosprawni; osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. O zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.), w tym bezdomni, uchodźcy, uzależnieni od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego;

Odbiorcami działań Projektowych są osoby prawne, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy O spółdzielniach socjalnych oraz instytucje otoczenia sektora ekonomii społecznej (IOES), reprezentowane przez osoby oddelegowane – zatrudnione w wymienionych wyżej podmiotach – docelowo minimum 80 Uczestników Projektu – zainteresowane pogłębieniem posiadanej wiedzy, wypracowaniem programów i planów działań w sektorze ekonomii społecznej, nawiązaniem lokalnej współpracy partnerskiej na rzecz eS, w szczególności przedstawiciele:

1)    jednostek samorządu terytorialnego

2)    publicznych służb zatrudnienia

3)    instytucji rynku pracy

4)    instytucji pomocy i integracji społecznej

5)    sektora przedsiębiorców

6)    mediów

7)    otoczenia finansowego biznesu (banki, fundusze poręczeniowe, fundusze pożyczkowe).

 

LCES dysponuje biurem kadry, pokojem doradczym, salą szkoleniową i łazienką przystosowaną do osób niepełnosprawnych. Posiadamy w swoich zasobach urządzenie wielofunkcyjne, szafę pancerną, dwa komputery stacjonarne z oprogramowaniem, laptop z oprogramowaniem, projektor, tablicę suchościeralną, fax. Jest możliwość korzystania ze stałego łącza internetowego także poprzez sieć Wi-Fi oraz skorzystania z telefonu stacjonarnego i komórkowego.

 

Wartość projektu: 1 072 441,74

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 - 30.06.2015

 

Kadra LCeS:

kasia Koordynator projektu: Katarzyna Kozłowska

Asystent koordynatora: Małgorzata Bębenek

Kierownik LCeS:  Marek Bębenek

darek

Koordynator d/s szkoleń i doradztwa: Dariusz Szczepaniak

kamila

Specjalista d/s informacji i rekrutacji: Krzysztof Szczeszek

Animatorka d/s rozwoju partnerstwa lokalnego: Ewa Michota

Specjalistka d/s monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości: Mirosława Bator

Specjalistka d/s rozliczeń i obsługi finansowej: Iwona Kędra


 


* Zgodnie z obowiązującą realizatora projektu definicją zawartą w załączniku V Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL 2007-2013 z dn. 01 stycznia 2012 roku, zjawisko zagrożenia wykluczeniem społecznym opisuje się: brakiem lub ograniczeniem możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich.

3)    W przypadku kiedy podmiot prowadzi działalność gospodarczą dodatkowo nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241, ze zm.);

/p