Home INFORMACJE Z SEKTORA

Model efektywnej kontraktacji usług społecznych

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” wraz z partnerami opracował innowacyjny „Model efektywnej kontraktacji usług społecznych”. Zadaniem jego jest wsparcie samorządów w procesie zlecania zadań własnych organizacjom pozarządowym, podmiotom ekonomii społecznej w formie efektywnego kontraktowania usług społecznych.

Jest to MODEL wzorcowej współpracy pomiędzy JST i NGO i/lub PES, dzięki któremu zaspokojone będą rzeczywiste potrzeby lokalnych mieszkańców. Jest ścieżką postępowania prowadzącą do dobrej współpracy w obszarze efektywnej kontraktacji usług społecznych. MODEL został opracowany, tak by każdy samorząd chcący podnieść jakość dotychczasowej współpracy, mógł z niego skorzystać bez względu na rodzaj i wielkość jednostki samorządu terytorialnego.

Przygotowano odrębne podręczniki dla poszczególnych szczebli samorządu:

1. „Efektywne zlecanie zadań publicznych. Podręcznik realizacji modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych w gminach wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich”

2. „Efektywne zlecanie zadań publicznych. Podręcznik realizacji modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych w miastach na prawach powiatu”

3. „Efektywne zlecanie zadań publicznych. Podręcznik realizacji modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych w powiatach”

Główne założenia oraz idea modelu opisane zostały w przewodniku: „Efektywne zlecanie zadań publicznych. Przewodnik realizacji modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego”

Podręczniki, przewodnik oraz pozostałe materiały, które znajdziecie Państwo na naszej stronie www.razemprofesjonalnie.pl, zawierają m.in. wyjaśnienie pojęcia kontraktacji usług społecznych, efektywności w procesie kontraktowania usług społecznych, informacje o możliwościach wdrażania modelu.

Mamy nadzieję, że zaproponowana metoda efektywnego kontraktowania usług społecznych spotka się z Państwa zainteresowaniem, i będą je Państwo wykorzystywać w codziennej pracy w Urzędzie czy w swojej organizacji.


Dobre wzorce ekonomii społecznej


Zapraszamy do obejrzenia

 

http://katowice.tvp.pl/20135469/20052015


Nawet 120 tys. zł na rozwój przedsiębiorstwa w

świętokrzyskim!

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości z Sandomierza w dniach od 18 maja do 15 czerwca 2015  r. przyjmuje wnioski o dotację dla przedsiębiorstw w ramach programu “Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”.

Program skierowany jest domikro, małych i średnich firm prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 6 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru. Projekty powinny być realizowane w powiatach: kieleckim, sandomierskim, ostrowieckim, opatowskim (z wyłączeniem miast Kielce i Ostrowiec Św.).

Maksymalny poziom dofinansowania: 60%
Minimalna kwota dofinansowania: 15 000 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 120 000 zł.

Celem działania będącego przedmiotem niniejszego naboru jest poszerzenie oferty turystycznej regionu poprzez rozwój przedsiębiorstw wykorzystujących w prowadzonej działalności gospodarczej kulturowe i przyrodnicze zasoby lokalne zidentyfikowane w „Katalogu zasobów lokalnych” lub prowadzących działalność w zakresie produktów/usług/towarów turystycznych.

Program głównie dofinansuje projekty, które będą skupiały się na osiągnięciu następujących rezultatów:
- zwiększenie zatrudnienia we wspartych przedsiębiorstwach,
- wzrost przychodów ze sprzedaży produktów/usług/towarów opartych na zasobach lokalnych określonych w „Katalogu zasobów lokalnych regionu Gór Świętokrzyskich” lub produktów/usług/towarów turystycznych.

Wnioski mogą być składane na następujące rodzaje działań (projektów):
- rozbudowę przedsiębiorstwa,
- działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji lub procesu produkcyjnego,
- zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,
- unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
- zmianę wyrobu i/lub usługi, w tym także zmianie w sposobie świadczenia usług,
- modernizację środków produkcji.


Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.swietokrzyskieswiss.pl


Nowela ustawy o pożytku. Zlecanie usług samozatrudnionym możliwe

Czy zatrudnienie trenera, rehabilitanta czy artysty może być sfinansowane z dotacji przyznanej przez administrację publiczną? Do tej pory przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego, regulujące takie sytuacje, budziły wątpliwości w niektórych samorządach. Projektowana zmiana w przepisach ma te wątpliwości rozwiać.

Obecnie artykuł 16 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi, że zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, z zastrzeżeniem ustępu 7. Ustęp 7. zaś przewidywał, że organizacja może przekazać otrzymaną dotację lub jej część (za wiedzą i zgodą organu, który tej dotacji udzielił) innym podmiotom, niebędącym stronami umowy, wyłonionym w transparentnej procedurze, w celu realizacji przez te podmioty określonych zadań (na tej podstawie m.in. możliwe było prowadzenie tzw. regrantingu).

Czy można zlecać usługi?

Przepisy te od początku budziły kontrowersje i prowadziły do nieporozumień między organizacjami a urzędnikami (szczególnie w Warszawie). Nieporozumienia dotyczyły możliwości zlecania przez organizacje (które otrzymały dotację) podmiotom zewnętrznym usług, koniecznych do zrealizowania zadania publicznego.

Wobec tego, w listopadzie 2010 roku Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wydał interpretację art. 16 i jego dwóch ustępów. Wskazał w niej m.in., że należy rozróżnić zlecanie zadania publicznego od zakupu usług, polegających na wykonywaniu czynności o charakterze technicznym czy specjalistycznym, powiązanych z realizacją zadania, jednak niestanowiących jego meritum (np. wydruk ulotek, usługi hotelowe, transportowe, księgowe).

Usługi – tak, ale nie merytoryczne

Ta interpretacja jednak, zamiast pomóc, jeszcze bardziej skomplikowała sprawę. Urzędnicy – już nie tylko w Warszawie, ale także we Wrocławiu – zgodzili się bowiem, że organizacja może z dotacji pokrywać koszy usług, które mają charakter „techniczny” i pomocniczy wobec realizowanego zadania, ale wykluczali możliwość zlecania na zewnątrz usług, które stanowiłyby jego meritum. W praktyce oznaczało to, że do realizacji zadań dotowanych przez samorząd nie można było zatrudnić różnych  specjalistów, którzy nierzadko prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a których wkład w określone zadanie miał ewidentnie charakter merytoryczny. I był niezbędny. Na przykład blokowało to zatrudnienie zespołu muzycznego na festiwalu czy zapłacenie za pracę rehabilitantce, która jest samozatrudniona.

Apele o zmianę przepisów

Samorządowych prawników nie przekonywały argumenty, że takie postawienie sprawy nie tylko utrudnia pracę organizacjom, ale także podraża koszt wykonania zadania. Urzędnicy współpracujący z organizacjami rozumieli absurdalność takiej interpretacji i nierzadko podpowiadali nawet przedstawicielom stowarzyszeń i fundacji, w jaki sposób można obejść te przepisy.

Dlatego zarówno organizacje pozarządowe, jak i urzędnicy samorządowi nie raz apelowali o zmianę artykułu 16. tak, aby zlecanie wszelkich usług (zarówno technicznych, jak i merytorycznych) potrzebnych do wykonania zadania publicznego było jednoznacznie możliwe.

Można, jeśli umowa zezwala

I taka propozycja zmiany znalazła się w nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego, która obecnie znajduje się w sejmie. Zdecydowano się powrócić do wcześniej obowiązującego zapisu art. 16 ust. 4 ustawy (tj. przed rokiem 2010) i wskazać wprost, że zadanie publiczne może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, jeżeli umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.

Proponowany przepis:

14) w art. 16:

 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  „Art. 16. 1.  Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybach, o których mowa w art. 11 ust. 2, zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów ustawy, a organ administracji publicznej zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji.”,

  (…)

  c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

  „4. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.”,

  d) uchyla się ust. 7


Konsultacje Wytycznych ws. reguł dofinansowania gospodarki odpadami

Co interesującego dla ngo's? Czy organizacja będzie mogła być beneficjentem? O co chodzi z zastosowaniem procedury konkurencyjnej? Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konsultacje Wytycznych ws. reguł dofinansowania gospodarki odpadami. Konsultacje potrwają do 8 maja 2015.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konsultacje "Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami". Termin zgłaszania uwag mija 8 maja 2015, zaś projekt wytycznych, formularz uwag i adres mailowy na który należy przesyłać uwagi znajduje się na stronie http://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/wytyczne_2014_2020/strony/start.aspx

Czemu warto wziąć udział w tych konsultacjach i na co powinny zwrócić uwagę organizacje pozarządowe?

To, czy organizacja będzie mogła być beneficjentem, czyli mówiąc prościej - czy będzie mogła, jak np. Ekon, zajmować się odbieraniem odpadów w gminie, zależy od zapisów w poszczególnych Programach Operacyjnych, ponieważ wytyczne dotyczą zarówno PO Infrastruktura i Środowisko, jak i Regionalnych Programów Operacyjnych, które mają zapisy na temat takich działań.

Natomiast kwestią, na która warto zwrócić szczególną uwagę, jest kwestia 'procedury konkurencyjnej' czyli tego, w jaki sposób będą rozpisywane przetargi na usługi. Czy znajdzie się miejsce na kryteria, które będą mogły zwiększyć szanse podmiotów ekonomii społecznej, czy najniższa cena pozostanie jedynym kryterium wyboru?...

Jeśli spojrzymy na punkt 29 Wytycznych, zobaczymy tam następujące sformułowanie: "[...] dopuszczalne jest wybranie najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem kryterium ceny, jak i kryterium ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, o ile inne kryteria niż cena są ściśle związane z przedmiotem świadczonej usługi i umożliwiają wybranie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, która odpowiada wartości rynkowej".

Taki zapis może być po pierwsze dość dowolnie stosowany przez instytucje wdrażające (sformułowanie "dopuszczalne"), a po drugie - nie jest jasne, co kryje się pod "kryteriami ściśle związanymi z przedmiotem świadczonej usługi". Po trzecie wreszcie, warto powalczyć o to, aby wśród owych kryteriów znalazły się takie, które wobec możliwości wyboru spośród ofert najkorzystniejszych cenowo, pozwalały jednoznacznie wybrać tę, która jednocześnie realizuje cele społeczne, np. zatrudniając osoby zagrożone wykluczeniem.

To zadanie zwłaszcza dla Was, drodzy pozarządowi Członkowie i Członkinie Komitetów Monitorujących RPO.


Plan kariery ustal z doradcą zawodowym!

 

Doradca zawodowy pomoże ci w wyborze zawodu, znalezieniu pracy, określeniu własnych predyspozycji. Teraz możesz skorzystać z jego porad za darmo.

Jeśli chcesz odnaleźć możliwości pracy, jakie masz dzisiaj, dowiedzieć się, jakie są najefektywniejsze sposoby szukania pracy, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, napisać dobre CV, zaplanować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego – skontaktuj się z naszym doradcą zawodowym. W ramach projektu „E-pomocni” nasz doradca zawodowy udziela porad za darmo i anonimowo. Wystarczy, że wejdziesz na stronę http://www.chsch.pl/eporady/ i wyślesz wiadomość przez formularz kontaktowy.

W tym samym miejscu możesz także skorzystać z bezpłatnych porad psychologa i prawnika. Nie ma limitu udzielonych porad. Mogą z nich korzystać osoby w każdym wieku.

Projekt „E-pomocni” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


konsultowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Szanowny Panie Marszałku,

Niżej podpisani przedstawiciele świętokrzyskiego sektora pozarządowego apelują do pana Marszałka o przeprowadzenie konsultacji społecznych  SZOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

SZOOP jest kluczowym dokumentem określającym zakres działań i poddziałań realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, jak również maksymalnego poziomu dofinansowania projektów, form wsparcia, trybów i kryteriów wyboru projektów, kwestii dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis czy zestawienia projektów pozakonkursowych.  Jest dokumentem  uszczegóławiającym,  stanowiącym  konkretne plany działań i zgodnie z zasadą partnerstwa powinien powstawać z udziałem strony społecznej.

 

Nasze stanowisko jest podobne jak stanowisko przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.  W odpowiedzi na Apel Stałej Konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich  2014-2020 w sprawie Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych, opublikowanej na portalu ngo.pl 11.03.2015r.  pan Marceli Niezgoda  Podsekretarz Stanu  w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju pisze „…chcielibyśmy zapewnić Państwa, że zarówno Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jak i inne instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy Unii Europejskiej przykładają dużą wagę do partnerskiej współpracy strony rządowej, samorządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych na wszystkich etapach programowania,  wdrażania i monitorowania Funduszy Europejskich”.

 

W dalszej części pisma przedstawiciel MIR wyjaśnia :

” Zasada partnerstwa jest jedną z kluczowych zasad horyzontalnych obowiązujących na wszystkich etapach programowania, wdrażania i monitorowania programów operacyjnych. Odpowiednie instrumenty i mechanizmy, gwarantujące partnerom pełnoprawny udział w powyższych procesach zostały ustanowione zarówno w legislacji unijnej- w szczególności w art. 5 rozporządzenia ogólnego 1303/2013 oraz akcie delegowanym Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa – jak
i krajowej-w zaktualizowanej ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawie o zasadach realizacji programów operacyjnych z polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, a także wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie komitetów monitorujących oraz projektowanych wytycznych ws partnerstwa”

 

Brak konsultacji  całego SZOOP byłby krokiem w tył w stosunku do dobrych praktyk
z okresu programowania 2007-2013 oraz wzorcowym przykładom, które płyną z kraju.   Konsultacjom zostały już poddane SZOOPy w takich województwach jak m.in. pomorskie i podlaskie, dolnośląskie. Apel OFOP w sprawie konsultacji SZOOP-ów krajowych podpisały 382 organizacje z całego kraju.

Dodatkowo na etapie konsultacji RPO woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 powołując się na zbytnią szczegółowość propozycji, IZ deklarowała gotowość powrotu do zgłoszonych postulatów na etapie Szczegółowych Opisów Osi Priorytetów.

Wyłączenie organizacji pozarządowych z procesu przygotowania dokumentu o decydującym znaczeniu dla kierunków rozwoju regionu i wykorzystania środków publicznych byłoby sprzeczne z zasadą partnerstwa zagwarantowaną w prawie i praktyce Unii Europejskiej.

Sektor pozarządowy zwraca uwagę, że wiążące Polskę Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu społecznego, Funduszu Spójności […] [1] oraz Kodeks Partnerstwa[2] stanowią, że w myśl podejścia opartego na wielopoziomowym zarządzaniu partnerzy są zaangażowani przez państwa członkowskie na wszystkich etapach programowania, wdrażania i monitorowania Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI):

„zasada partnerstwa oznacza ścisłą współpracę między organami publicznymi, partnerami społeczno-ekonomicznymi i podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w trakcie całego cyklu programowania obejmującego przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie i ocenę.”

 

Dlatego też zwracamy się z prośbą do Pana Marszałka o zapewnienie postępowania zgodnie
z duchem zasady partnerstwa i przekazanie w całości do konsultacji społecznych Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Warto pamiętać, że istota społeczeństwa obywatelskiego polega na prawie do zabierania głosu we wszystkich sprawach, także tych związanych z programowaniem i wdrażaniem funduszy europejskich.

Brak wpływu społeczeństwa na kluczowe dokumenty implementacyjne, jakim jest SZOOP, bezsprzecznie umiejscowiony w regionalnym systemie wdrażania funduszy unijnych, sprawiłoby, że rzeczywiste partnerstwo byłoby niemożliwe.

 

Organizacje pozarządowe z woj. świętokrzyskiego, które popierają apel:

 

 1. Fundacja PEStka- Kielce
 2. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu- Kielce
 3. …………………………………

Poparcie apelu prosimy przesłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z podaniem nazwy organizacji i miejscowości.[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

[2] Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) z dnia 7.1.2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

 

  

Staszów. Będą wspierać aktywnych

31 marca o godz. 16:00 w Staszowie odbędzie się uroczystość otwarcia Ośrodka Działaj Lokalnie, który będzie integrować i wspierać liderów społecznych, grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe z terenu powiatu staszowskiego. Dzięki udziałowi w ogólnopolskim programie Działaj Lokalnie i włączeniu się gmin powiatu, Fundacja FARMa będzie także udzielać wsparcia finansowego na lokalne małe inicjatywy.

W staszowskim ośrodku będzie można uzyskać porady z zakresu zarządzania organizacją, tworzenia projektów społecznych, prowadzenia promocji czy budowania wizerunku organizacji.

Jednak jak przekonuje Justyna Górska-Sekuła, animator w Programie Działaj Lokalnie, podnoszenie kompetencji poszczególnych osób i organizacji nie jest najważniejszym celem:

- Od lat wspieramy aktywnych ludzi w naszym powiecie- nie tylko młodzież ale i dorosłych. Czujemy, że takie miejsce spotkań dla lokalnych liderów jest bardzo potrzebne. Chcemy doprowadzić do zbudowania społeczności aktywnych osób i połączenia ich potencjałów. Nasz region potrzebuje kreatywnych i przedsiębiorczych ludzi.

Konkurs dotacyjny Działaj Lokalnie zostanie ogłoszony w kwietniu. Do pozyskania będą środki w wysokości do 6.000,00 zł.

Dyżury w Ośrodku będą organizowane w każdy poniedziałek i wtorek w godzinach 15:00 – 17:00. A w ostatnią sobotę każdego miesiąca odbędą się spotkania tematyczne oraz dyskusje z ekspertami.

Program Działaj Lokalnie to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz sieć Ośrodków Działaj Lokalnie. Sieć tworzy w Polsce 60 organizacji pozarządowych. W województwie świętokrzyskim do sieci należą Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa oraz Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości z Sandomierza.

Fundacja FARMa prowadzi Program na terenie powiatu staszowskiego

 

miejsce: Parkowa 10, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie
data wydarzenia: 2015-03-31
organizator: Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży 
adres: Sielec 27, 28-200 Sielec, woj. świętokrzyskie
tel.: 603 622 630, www: http://www.fundacjafarma.pl


Debata publiczna dot. dokumentów strategicznych miasta Kielce na najbliższe 5 lat

Kieleckie Forum Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza mieszkańców Kielc, reprezentujących różne sektory (publiczny, biznesowy, pozarządowy) do wzięcia udziału w debacie dot. "Strategii Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020 -Aktualizacja" oraz "Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020". Dokumenty te są bardzo ważne, ponieważ wyznaczają priorytety rozwoju Kielc na najbliższe 5 lat i to do nich będziemy się odwoływać pozyskując m.in. środki zewnętrzne. Dokumenty są zawieszone na stronie www.konsultacje.kielce.eu . Przedstawiona wersja została zaproponowana mieszkańcom do dyskusji w procesie konsultacji społecznych, które trwają do 31.03. Wszystkich, którzy chcą włączyć się odpowiedzialnie w dyskusję nad tymi dokumentami i sformułowaniem uwag, zapraszamy na spotkanie do Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach na godz. 15.30, ul. Żeromskiego 36,25-370 Kielce . Prosimy przed spotkaniem zapoznać się z treścią omawianych dokumentów.

 


Warto wiedzieć o istnieniu Spółdzielczego Biura Interwencyjnego

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/1445959.html


Wywiad z Cezarym Miżejewskim, Prezesem OZRSS:"Brakujące ogniwo rynku pracy"

link


Zapraszamy do zapoznania się z możliwością pożyczek dla Podmiotów Ekonomii Społecznej na preferencyjnych warunkach

http://fpws.eu/

http://www.swietokrzyskifp.pl/


System akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES

OGŁOSZENIE I-go NABORU WNIOSKÓW

w ramach systemu akredytacji standardów działania i usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

W związku z:

 1. uchwałą nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” (M.P. 2014 poz. 811) – Priorytet III „System wsparcia ekonomii społecznej”, Działanie III.3. „Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych”;
 2. uchwałą nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020” (M.P. 2013 poz. 378) – Cel szczegółowy 2 „Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne”, Priorytet 2.3 Wzmacnianie integracji i solidarności społecznej”, Działanie 2.3.1 „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej i innych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu zawodowemu, w tym różnorodnych form samopomocy”;
 3. uchwałą nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia strategii „Sprawne Państwo 2020” (M.P. 2013 poz. 136) – Cel 5 „Efektywne świadczenie usług publicznych”, Kierunek interwencji 5.5 „Standaryzacja i zarządzanie usługami publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych”, Działanie 5.5.2. „Nowoczesne zarządzanie usługami publicznymi”.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej* do składania wniosków o przeprowadzenie procesu akredytacji.

Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem procesu akredytacji, stanowiącym załącznik do uchwały nr 6 Komitetu Akredytacyjnego z dn. 18 grudnia 2014 r.

Do złożenia wniosku uprawniona jest organizacja pozarządowa** lub partnerstwo/konsorcjum, którego liderem jest organizacja pozarządowa. W chwili złożenia wniosku, niezbędne jest spełnienie poniższych warunków:

 1. Posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej oraz realizacji usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w danym województwie*** (w przypadku partnerstwa/konsorcjum warunek ten musi być spełniony co najmniej przez lidera), lub
 2. Działanie od co najmniej 2 lat w danym województwie i dysponowanie kluczową kadrą (osobami mającymi pełnić funkcje animatorów, kluczowych doradców) z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej oraz realizacji usług wsparcia na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Co najmniej 80% tych osób powinno mieć doświadczenie w działaniu na terenie danego województwa w zakresie świadczenia usług wsparcia ekonomii społecznej.

UWAGA:

Minister Pracy i Polityki Społecznej zastrzega sobie możliwość rozpatrzenia w ramach trwającego naboru wniosku złożonego także przez jednostkę samorządu terytorialnego lub podmiot komercyjny – w sytuacji, kiedy w ramach tego samego naboru w danym województwie nie został złożony wniosek o akredytację przez organizację pozarządową lub partnerstwo/konsorcjum, którego liderem jest organizacja pozarządowa spełniająca kryteria, o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu procesu akredytacji i/lub zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu procesu akredytacji (dostępność audytów alokowanych w danym województwie). Jednocześnie wniosek rozpatrywany w tym trybie musi dotyczyć OWES tworzonego w formie partnerstwa/konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej jeden podmiot reprezentujący każdy z sektorów (jednostka administracji publicznej, podmiot komercyjny, organizacja pozarządowa – które spełniają kryteria, o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu procesu akredytacji).

 

Nabór wniosków trwa 30 dni od momentu ogłoszenia, tj. do dnia 27 lutego 2015 r.

Wnioski należy składać po uprzednim zarejestrowaniu się za pośrednictwem portalu internetowego:

www.akses.crzl.gov.pl

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:

 1. Tomasz Lipiński, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 0-22 237-00-60.
 2. Jakub Schimanek, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 0-22 693-46-22.


Stowarzyszenia – ma być łatwiej

Do Sejmu trafiła prezydencka propozycja poważnych zmian w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Cel przedłożenia zawrzeć można w słowach: "ma być łatwiej". Jeśli posłowie będą przychylni projektowi, łatwiej będzie najwcześniej na początku 2016 roku. Na realne skutki liberalizacji zasad zrzeszania się przyjdzie poczekać kolejne dwa, trzy lata. Czy obywatele skorzystają z podsuwanej im szansy? I jak ta szansa właściwie wygląda?

Ustawa o stowarzyszeniach powstała w 1989 roku, na samym początku polskiej transformacji. Już sam jej wiek jest dobrym powodem do rewizji założeń twórców, tym bardziej, że działalność społeczna, z natury i definicji niezależna, nie zawsze poruszała się po wytyczonych ustawą traktach i wydeptała własne dróżki, które odpowiedzialny ustawodawca uwzględnia w nowelizacjach. Powinien on usuwać przeszkody, utrudniające obywatelom korzystanie z prawa do zrzeszania się. Uzasadnienie do ustawy potrzebę wprowadzenia ułatwień tłumaczy odwołując się do szerszej perspektywy praw człowieka.

(Prawo o stowarzyszeniach) jest to ustawa regulująca na polskim gruncie warunki realizacji prawa człowieka – a nie tylko prawa obywatela, jak to jeszcze zakładano w 1989 roku – do zrzeszania się. Przyjęcie tej perspektywy nakazuje z założenia takie formułowanie przepisów, które maksymalnie ułatwią realizację tej wolności i usuną wszelkie zbędne ograniczenia zarówno materialnoprawne, jak i formalnoprawne.

Siedem osób zakłada stowarzyszenie
To zmiana poważna, ponieważ w aktualnym stanie prawnym do zarejestrowania organizacji potrzeba jest aż 15 obywateli. Nadal odstawać będziemy od krajów, gdzie obowiązują najbardziej liberalne przepisy w tym zakresie (np. we Francji stowarzyszenie mogą założyć dwie osoby), znajdziemy się jednak w dobrym towarzystwie (w Niemczech przepisy pozwalające rejestrować stowarzyszenia siedmiu osobom funkcjonują od ponad stu lat).

Ułatwieniem proceduralnym będzie również możliwość powołania władz stowarzyszenia, które zarejestrują organizację. W myśl obecnych przepisów rejestracji dokonuje komitet założycielski, wyłaniany podczas zebrania założycielskiego. Wybieranie komitetu (obok władz) i jego wykorzystanie w procesie rejestracji jest raczej  niepotrzebną formalną komplikacją. Ponadto nowelizacja wyraźnie wskazuje cudzoziemców jako uprawnionych do bycia członkami, w tym członkami założycielami, rejestrowanych w Polsce stowarzyszeń. W obecnym stanie prawnym cudzoziemcy, żeby zakładać stowarzyszenie muszą mieszkać w Polsce; w innym przypadku nie mogą być założycielami.

Mniejszy nadzór starosty i błyskawiczne sądy
Na etapie rejestracji stowarzyszenie nie będzie podlegać nadzorowi starosty. Obecnie dokumenty składane w sądzie rejestrowym wysyłane są do organu administracji, który ma prawo wypowiedzieć się w sprawie wniosku o rejestrację, oceniając organizację, zanim zacznie ona jeszcze działać. W imieniu starosty wypowiada się jego urzędnik - i zdarza sie, np. w Warszawie, że forsuje swoje interpretacje. Sama procedura rejestracji jest długa – sąd na wydanie postanowienia w sprawie rejestracji ma trzy miesiące. Po wyeliminowaniu wymiany dokumentów między sądem i powiatem, ustawodawca wyznacza termin 7 dni na rozpoznanie wniosku. Tak krótki termin robi ogromne wrażenie.

Przyjęcie całego pakietu zmian okołorejestracyjnych oznaczałoby prawdziwą jakościową zmianę, pozwalającą np. na szybkie powoływanie stowarzyszeń (rozumiane jako kanalizowanie aktywności społecznej) w odpowiedzi na klęski żywiołowe, wydarzenia losowe i inne „potrzeby chwili”.

Członkowie stowarzyszenia
Zarejestrowanej organizacji będzie łatwiej działać. Tu zmiany nie należą do bardzo istotnych i raczej sankcjonują obowiązującą praktykę, warto jednak wspomnieć o nich w kontekście szerszych rozważań, nad takimi problemami jak profesjonalizacja organizacji, czy wizerunek sektora. Chodzi o kolejne zapisy wzmacniające pozycję członków organizacji jako pracowników. Co prawda nawet w samym sektorze dyskusja „ile pracy społecznej w organizacjach” nie jest wcale rozstrzygnięta, to jednak zatrudnianie pracowników przez stowarzyszenia, w tym zatrudnianie w tym charakterze członków, jest codziennością wielu podmiotów. Tym większym zaskoczeniem dla wielu organizacji są opinie o niedopuszczalności zatrudniania. Jeśli takie opinie pojawiają się w mediach, to straty są „tylko” wizerunkowe; kiedy jednak podobnymi przekonaniami (a raczej ignorancją) kieruje się urzędnik rozliczający dotacje, straty są poważniejsze. Dlatego każde ustawowe wzmocnienie sytuacji członków - pracowników jest tu cenne. Nowelizacja proponuje zmianę w artykule 2. Prawa o stowarzyszeniach, czyli w artykule, który ma charakter definicyjny. Trudno ocenić, na ile jasny i skuteczny jest zapis zaproponowany w projekcie prezydenckim, sam sygnał wspierający zatrudnianie jest jednak wyraźny.

Dowartościować stowarzyszenia zwykłe
Stowarzyszenia zwykłe otrzymają tzw. ułomną osobowość prawną – dziś ustawa wskazuje, że stowarzyszenia zwykłe nie mają osobowości prawnej. Będą mogły: „we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane”. Nadal zakładać je będą minimum trzy osoby, a stowarzyszenie będzie mogło działać po uzyskaniu wpisu do ewidencji, prowadzonej przez starostę. Obecnie jedynym źródłem dochodów stowarzyszeń zwykłych są składki członkowskie – nowelizacja daje takim stowarzyszeniom możliwość korzystania z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. Podobnie jak obecnie stowarzyszenia zwykłe nie będą mogły m.in. prowadzić działalności gospodarczej i działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Nowelizacja to również wiele innych zmian. Dotyczą: powoływania i działania oddziałów terenowych, szczegółowych uprawnień członków, procedur zawieszania działalności statutowej, przekształcania i łączenia stowarzyszeń (nowy rozdział w ustawie), roli kuratora, zobowiązań sprzed rejestracji stowarzyszenia. Te zmiany mają raczej za zadanie doprecyzować zapisy ustawy, czy spowodować, żeby były one (kiedy trzeba) bardziej elastyczne.

W projekcie zapisano trzymiesięczne vacatio legis oraz 18-miesięczny okres na dostosowanie się to zapisów nowelizacji. Dotyczy to stowarzyszeń zwykłych, które będą musiały uzyskać wpis do nowej ewidencji (jeśli po 18 miesiącach tego wpisu nie uzyskają, to zostają rozwiązane z mocy prawa). 18 miesięcy będą też miały stowarzyszenia na dokonanie zmian w statutach (np. stowarzyszenia, które będą chciały opłacać pracę członków swoich władz; zasady ich opłacania będą musiały opisać w statutach).

Formalnie, w samej literze proponowanego prawa, zawarto impuls do rozwoju inicjatyw społecznych – realne ułatwienia dla tworzenia i działania stowarzyszeń, otwarcie nowej perspektywy przed stowarzyszeniami zwykłymi. Nowelizacji towarzyszy jednak niepewność – po pierwsze naturalna obawa, jak zadziała zmienione prawo. Niepewność dotyczy też tego, czy projekt w ogóle zostanie uchwalony. Trafił do Sejmu dość późno. Trochę więcej niż pół roku to nie jest komfortowy okres do spokojnej pracy nad takim przedłożeniem, szczególnie że w perspektywie zbliżających się wyborów nie należy spodziewać się potrzebnego w tej sprawie konsensusu (patrz: „Zaczęło się upolitycznianie projektu ustawy o stowarzyszeniach”).

Niewiadomą jest, w jakim kształcie projekt opuści (jeśli opuści) Sejm. Trudno też przewidzieć, jak na zaproponowana przez Prezydenta ewolucję zareaguje otoczenie organizacji. Czy np. pozbawione części uprawnień kontrolnych (przy rejestracji nowego stowarzyszenia) powiaty, nie zechcą zrekompensować sobie utraconej władzy większą aktywnością w stosunku do już działających podmiotów? Na ile poważnie traktowane będą stowarzyszenia zwykłe? Czy rosnąca społeczna aktywność nie natrafi na barierę nierosnących zasobów finansowych? Projekt nie wskazuje, że wraz z nowymi organizacjami pojawią się nowe zasoby dla rozrastającego się trzeciego sektora. W uzasadnieniu przeczytamy, że zgłaszane propozycje nie generują kosztów „w ramach systemu finansów publicznych”.

Powyższe pytania nie wskazują na wady prezydenckiej inicjatywy. Prawdopodobnie przedstawionych dylematów nie rozstrzygną prace w Sejmie i Senacie, mimo że te i podobne problemy będą przez parlamentarzystów podnoszone. Dyskusja może koncentrować się na niuansach, jak pokazały już wcześniejsze etapy pracy nad projektem (przykładem może być tak naprawdę dość arbitralne rozstrzygnięcie między siedmioma a dziewięcioma osobami uprawnionymi do rejestracji stowarzyszenia). Sprzyja temu również dodanie do nowelizacji dużej ilości przepisów trudnych, bo dotyczących regulacji specyficznych (oddziały terenowe), stosowanych rzadko (kurator) czy nowych (zawieszanie, przekształcanie).

Henryk Wujec i Piotr Frączak apelują o wsparcie dla inicjatywy Prezydenta (patrz: "Stowarzyszenia idą do Sejmu"). Apel ten można by uzupełnić o postulat, żeby w trakcie debaty sejmowej nie zapominać o pozytywnym przesłaniu nowelizacji oraz – co chyba bardziej istotne – nie zapomnieć, w jakim celu zaproponowane zostały nowe przepisy, już po ich ewentualnym wejściu w życie. Bo ma być łatwiej.


 

Rusza kolejna edycja TechKlubów! Zarejestruj się już teraz!

Rozpoczęta z początkiem 2014 roku inicjatywa TechKlubów spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, zarówno ze strony przedstawicieli trzeciego sektora, jak i wspierających ich środowisk – biznesowego, naukowego i administracji. Po wakacyjnej przerwie we wrześniu ruszają kolejne spotkania.


Dla przypomnienia – w poprzedniej edycji wzięło udział 1500 osób. Pokazuje to, że inicjatywa TechKlubów jest potrzebna i spotyka się z dużym odzewem ze strony organizacji pozarządowych w całym kraju. W kilkunastu miastach debatuje się nad tym, jak efektywnie wykorzystać nowe technologie podczas codziennej pracy oraz jakie korzyści mogą one przynieść użytkownikom.

A już za kilka dni TechKluby w Białej Podlaskiej, Białymstoku, Gdyni, Lublinie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, Olsztynie, Suwałkach, Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu ponownie otworzą swoje podwoje dla głodnych wiedzy reprezentantów trzeciego sektora, chcących poznać tajniki technologicznych rozwiązań mogących znacząco usprawnić i ułatwić ich pracę. Spotkania w ramach TechKlubów ruszą również w trzech nowych miastach: Kielcach, Gliwicach oraz Zielonej Górze. Warto dodać, że od początku roku liczba miejsc, w których odbywają się TechKluby się już podwoiła!

- TechKluby pomagają budować lokalne społeczności, są doskonała okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń i uwag. Przychodzą na nie ludzie, którzy pragną się dokształcać, żądni wiedzy, do której dostęp staramy się im zapewnić. Zapraszamy specjalnie dobranych prelegentów, opowiadających o najświeższych nowinkach technologicznych. Spotkania są darmowe, wystarczy zarejestrować się na nie i przyjść. Wszystko odbywa się też w świetnej, przyjacielskiej atmosferze - zachęca Marta Ławrynkowicz z toruńskiego TechKlubu.

Dzięki TechKlubom, takie pojęcia, jak networking, fundraising, AdWords czy Google Analytics przestają być tylko pustymi hasłami przewijającymi się w sieci, ale wchodzą na stałe do codziennej pracy podmiotów trzeciego sektora, pomagając w koordynowaniu i osiąganiu zamierzonych celów.

Same TechKluby są częścią programu Nowe Technologie Lokalnie, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego, a powołanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Zagranicznym partnerem projektu jest amerykańska organizacja NTEN, zajmująca się wdrażaniem nowych technologii w świat trzeciego sektora.

Miejsca spotkań również są wyjątkowe - od kawiarni i klubów, aż po parki technologiczne, uczelnie wyższe i sale konferencyjne. Koordynatorzy TechKlubów dobierają je w zależności od ilości uczestników, potrzeb związanych z zapleczem multimedialnym, czy po prostu stworzenia dobrej do pracy, przyjemnej atmosfery. Wystarczy być na jednym spotkaniu, aby stać się regularnym uczestnikiem.

Rejestracja i więcej informacji pod adresem:

http://evenea.pl/imprezy/biznes-i-przedsiebiorczosc/kielce/techklub-kielce-1-start-60942/?source=directory


Mikrogranty dla organizacji

pozarządowych oraz grup

nieformalnych i samopomocowych!


Stowarzyszenie Integracja i Rozwój rozpoczęło z dniem 01.06.2014 roku realizację projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw” realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). W ramach projektu można ubiegać się o mikrodotacje w wysokości do 5 tys. złotych. Mikrodotacje skierowane są dla młodych, niewielkich organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Kto może być uczestnikiem projektu?

Zgodnie z ideą całego programu w naszym projekcie będzie mogło wziąć udział każde stowarzyszenie, fundacja lub inna organizacja pozarządowa, która została zarejestrowana na terenie województwa świętokrzyskiego w ciągu ostatnich 18 miesięcy oraz spełni kilka niezbędnych warunków projektowych.  Jednak, co ważniejsze, w programie mogą wziąć udział, a wręcz są bardzo mile widziane, grupy nieformalne, nieposiadające  statutu ani innej formy prawnej. Inicjatywy takie powinny za to mieć ciekawy pomysł, który wdrożony w życie będzie z pożytkiem wykorzystywany przez innych mieszkańców województwa. Jak podkreśla Prezes Stowarzyszenia Integracja i Rozwój pan Sebastian Gralec: Liczy się pomysł, zaangażowanie i chęć działania. Będziemy wspierać każdą inicjatywę, która otrzyma pozytywną ocenę w konkursie i będzie się wpisywała w działania Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Może to być grupa pasjonatów, którzy interesują się historią, sportem lub rękodziełem ludowym, jeżeli złożą projekt i przekonają nas, że warto wspierać ich działania otrzymają dotację.

Mikrodotacje czyli…

Bezzwrotne wsparcie pieniężne przekazane przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój grupie osób lub organizacji pozarządowej w konkretnym celu, przedstawionym w projekcie konkursowym. Maksymalna kwota dotacji, zarówno dla NGO-sów, jak i grup nieformalnych wynosi 5000 zł. Można również starać się o mniejsze dotacje. Następnie po otrzymaniu wsparcia, będzie trzeba je rozliczyć przedstawiając dokumenty potwierdzające wydatkowanie kwoty zgodnie z przedstawionymi w projekcie założeniami.

Jak otrzymać mikrodotacje?

W celu wspierania inicjatyw w województwie świętokrzyskim i ułatwieniu im pozyskiwania środków wszystkie operacje aplikowania o wsparcie finansowe będzie można przeprowadzić drogą elektroniczną. W niedługim czasie na niniejszej stronie internetowej projektu pojawi się instrukcja wypełniania wniosku aplikacyjnego i regulamin projektu. Dotacje będą przyznawane w trybie konkursowym. Na ten rok zaplanowano aż 7 edycji konkursów, które odbędą się w okresie od sierpnia do listopada 2014 roku. Kolejne edycje zaplanowano na lata 2015 i 2016. Łącznie w tym roku przyznamy wsparcie na kwotę aż 300000 zł! W celu podnoszenia jakości składanych wniosków będą prowadzone w całym województwie spotkania szkoleniowo-animacyjne, które ułatwią opracowanie koncepcji na projekty. Inicjatywy, które otrzymały w danym roku dotację, o kolejną będą mogły ubiegać się dopiero w kolejnym roku kalendarzowym. Dzięki temu więcej organizacji i grup nieformalnych otrzyma wsparcie. Jednocześnie, jeżeli wniosek został oceniony zbyt nisko i nie otrzymał dotacji będzie mógł być poprawiony i złożony w kolejnym konkursie nawet w tym samym roku. Jak podkreśla Prezes Stowarzyszenia Zależy nam na tym, aby grupy nieformalne, zachęcone otrzymaną dotacją, pomyślały o sformalizowaniu swojej inicjatywy czy to w postaci stowarzyszenia czy fundacji. Oczywiście nasze Stowarzyszenie pomoże w zorganizowaniu niezbędnych formalności w tym zakresie.

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zachęca wszystkich zainteresowanych do monitorowania strony projektu, gdzie będą ukazywały się wszystkie aktualności w tym informacje o planowanych terminach naborów wniosków.

https://www.fio.sir.com.pl/


Świętokrzyskie. Laureaci Działaj Lokalnie podpisali umowy

Dziewięć inicjatyw społecznych pełnych ciekawych wydarzeń dla młodszych i starszych zostanie zrealizowane w tym roku dzięki wsparciu Programu Grantowego „Działaj Lokalnie”. Motto Programu: „Wyzwolić społeczną energię” wspaniale oddaje ducha Programu. Okazuje się bowiem, że niewielkie środki finansowe mogą uruchomić olbrzymi potencjał każdej społeczności.

Do konkursu „Działaj Lokalnie” organizowanego przez Fundację FARMa wpłynęło 12 wniosków od różnych organizacji pozarządowych ale także grup nieformalnych. Wyłoniono 9 najlepszych projektów, które otrzymały dofinansowanie między 2.000,00 a 5.000,00zł.

Najwięcej dziać będzie się w gminie Staszów i Bogoria, gdzie dotację otrzymały po dwie grupy - w Staszowie rodzice dzieci z przedszkola nr 8 przygotują dla dzieci szereg ciekawych zajęć plenerowych a Stowarzyszenie Dolina Kacanki przygotuje rajd rowerowy na starych rowerach, w ten sposób uczci rocznicę 25 lat wolnych wyborów. Stowarzyszenie Buczyna z Bogorii przygotuje warsztaty plastyczne i muzyczne oraz wystawy a Stowarzyszenie Szczeglice - Tradycja, Kultura, Rozwój zaoferuje m.in. bieg wolności i zabawę andrzejkową.

W gminie Osiek Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ossala stawia na rodzinę, zaproponuje m.in. wspólny aerobik dla dzieci i mam oraz tworzenie spektaklu. Najmłodszą grupą, która otrzymała dotację jest grupa młodzieży z Rakowa, która chce zaoferować swoim rówieśnikom koncerty, plenerowe kino i grę terenową.

Nietypowy pomysł wygrał w gminie Szydłów, gdzie grupa pasjonatów śpiewu będzie zachęcać do wspólnego muzykowania i koncertowania.

Największe uznanie komisji konkursowej zyskał projekt Stowarzyszenia na rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodzin „Bliżej” z Połańca. Dzięki dotacji przygotują cykl wielu różnorodnych działań służących wzmocnieniu więzi rodzinnych - będą stare gry podwórkowe i wycieczka do muzeum PRL dla rodzin.

W piątek 27 czerwca wszyscy nagrodzeni dotacją podpisali umowy, łączna wartość przyznanych dotacji to 29.700,00zł. Wszystkie projekty będą realizowane w okresie od lipca do grudnia 2014.

Program Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Ośrodkami Działaj Lokalnie. Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa jest Ośrodkiem Działaj Lokalnie od 2011 r. i organizuje Program na terenie 10 gmin: Staszów, Rytwiany, Osiek, Połaniec, Oleśnica, Łubnice, Szydłów, Bogoria, Raków i Tuczępy.

Tegoroczna edycja została wsparta finansowo przez samorządy gmin: Staszów, Bogoria, Oleśnica, Szydłów, Połaniec oraz Nadleśnictwo Staszów.

Więcej informacji na stronie: www.fundacjafarma.pl oraz www.facebook.com/fundacjafarma

Strona główna programu: www.dzialajlokalnie.pl


Rząd zajmie się Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej informuje, że 25 czerwca 2014 r. projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) został przekazany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu skierowania go pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Decyzja o dalszych działaniach w zakresie procedowania nad dokumentem zostanie podjęta podczas obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej został przygotowany w dialogu strony społecznej i administracji publicznej i po przyjęciu przez rząd ma być dokumentem rządowym, który pokazuje kluczowe kierunki interwencji publicznej tworzące jak najlepsze warunki dla rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.Adresowany jest przede wszystkim do instytucji publicznych kreujących i realizujących konkretne polityki, jak również do osób działających w sektorze ekonomii społecznej.

KPRES powstawał w ramach prac ZESPOŁU DS. ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W ZAKRESIE EKONOMII SPOŁECZNEJ. Został przyjęty przez zespół i skierowany do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w lipcu 2013. Następnie przeszedł proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Krajowy Program Rozwój Ekonomii Społecznej do ściągnięcia tutaj


Program Pomocy na Ukrainie "Rodzina Rodzinie"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caritas zachęca do włączenia się w akcję pomocy rodzinom na Ukrainie „Rodzina Rodzinie”.

W ramach akcji do końca marca będzie można bezpłatnie wysłać paczkę na adres proboszcza na Ukrainie, który przekaże ją wskazanej rodzinie.

Ze względu na ochronę danych osobowych, nie możemy przekazać bezpośredniego adresu rodzin ukraińskich. Przekażemy jedynie ich numer identyfikacyjny, dzięki któremu paczka trafi do adresata.

Caritas Kielecka dysponuje opisem 88 rodzin z rejonu tarnopolskiego znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Paczki będzie można bezpłatnie nadać w placówkach Poczty Polskiej do końca marca br. z uwzględnieniem następujących zasad:

- paczkę do 20 kg może wysłać każda osoba fizyczna

- jedna osoba fizyczna może wysłać tylko jedną paczkę

- wartość rzeczowa paczki nie może przekraczać 300 euro

- zawartość paczki może stanowić:

·         żywność opakowana fabrycznie do 10 kg z wyłączeniem produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego

·         odzież nowa

·         dodatkowa informacja na stronie Poczty Polskiej

- na paczce należy umieścić oprócz nazwiska proboszcza i adresu parafii ukraińskiej napisy:

·        numer identyfikacyjny rodziny otrzymany od Caritas

·        napis „DLA UKRAINY”

·        napis „RODZINA RODZINIE”

- adresatem musi być osoba fizyczna (będzie to proboszcz parafii na Ukrainie, którego adres podamy)

-  paczki nie mogą być nadawane jako priorytetowe oraz jako paczki z zadeklarowaną wartością

-  prosimy, jeśli to możliwe, o załączenie listu do rodziny, by nawiązać kontakt osobisty (można pisać po polsku).

Adres proboszcza na Ukrainie oraz numer identyfikacyjny rodzin, z krótkim opisem sytuacji materialnej można otrzymać w Biurze Caritas Diecezji Kieleckiej - Plac Najświętszej Maryi Panny 1 w Kielcach oraz w parafiach, które włączą się w tę akcję.

 

ks. Krzysztof Banasik
zastępca dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej

 


CAŁOROCZNY KIERMASZ DOBROCZYNNY


WEŹ UDZIAŁ W AKCJI POMOCY DLA HOSPICJUM !


CAŁKOWITY DOCHÓD Z OFIAR KIERMASZU PRZEZNACZONY JEST NA BUDOWĘ PIERWSZEGO W KIELCACH HOSPICJUM STACJONARNEGO

 

ODDAJĄC POMAGASZ

Jeśli masz w domu , garażu , piwnicy przedmioty które nie są Ci już potrzebne i chciałbyś je komuś oddać, przynieś je do nas lub skontaktuj się z nami w celu umówienia się na transport.

Przyjmujemy:

·       Sprzęt AGD i RTV

·       Bibeloty

·       Zabawki i akcesoria dla dzieci

·       Akcesoria do wystroju wnętrz

·       Książki, czasopisma, płyty CD (bajki, filmy, muzyka)

·       Odzież, torebki, buty, koce, zasłony, firanki, itp.

·       Przedmioty codziennego użytku

 

 

 

Nie wyrzucaj jeszcze dobrych rzeczy, oddaj je nam, a na pewno komuś jeszcze posłużą. Przekazując przedmioty na kiermasz wspierasz budowę pierwszego stacjonarnego Hospicjum w Kielcach, pomagasz innym ludziom, chronisz środowisko oraz dajesz pracę osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

 

NABYWAJĄC WSPIERASZ

Tutaj możesz nabyć rzeczy zarówno nowe jak i  używane, które nie były  już potrzebne swojemu byłemu właścicielowi.

Możesz tu znaleźć przedmioty nietypowe, unikatowe, kolekcjonerskie oraz te z minionych lat.

Mamy w swojej ofercie:

·       Sprzęt RTV i AGD

·       Bibeloty

·       Zabawki i akcesoria dla dzieci

·       Akcesoria do wystroju wnętrz

·       Książki, czasopisma, pyty CD (bajki, filmy, muzyka)

·       Odzież, buty, koce, zasłony, firanki, itp.

·       Przedmioty codziennego użytku

·       Kompozycje florystyczne (stroiki z okazji Świąt: Wielkanocnych, 
Bożego Narodzenia, Wszystkich Świętych)

 

Wszystko to możesz nabyć za symboliczną ofiarę, dzięki której będziesz mógł wspomóc naszą akcję. Całkowity dochód z ofiar kiermaszu przeznaczony jest na budowę pierwszego stacjonarnego Hospicjum im. bl. Matki Teresy z Kalkuty  w Kielcach. Nabywając rzeczy na naszym kiermaszu chronisz także środowisko, przedłużasz życie istniejącym przedmiotom oraz dajesz pracę osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą,
a na pewno znajdziesz coś ciekawego dla siebie.

 

KIERMASZ RZECZY UŻYWANYCH

KIELCE, UL.WESOŁA 52
(PRZY PARKU)

CZYNNE : PON. - PT.  8.00 - 16.00

TEL.:  41 368 10 28

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NASZEJ AKCJI